Grace Haitian Alliance Church.Org

Misyon Nou

Adore Bondye nan Non Jezikri, Pitit Li, epi kanpe ansanm pou viv nan mitan kominote a tankou sitwayen wayòm Bondye. 

Vizyon nou: Transfòme mezi moun nou kapab pa mwayen ansèyman ak pratik pawòlBondye.

           Vesyon Franse

             English Version