Grace Haitian Alliance Church.Org

Kalandriye sèvis nou yo

   Jou

Pwogram

Dimanch

9:00 - 10:00 AM

Sèvis adorasyon an fransè

10:00 -11:15 AM

Lekòl dimanch

 11:30- 1:30 PM

Sèvis adorasyon nan mitan jounen an  (Moso Kreyòl, moso angle)

 7:00 - 8:00 PM

 Service du soir en Créole

 

 

 

Madi

 7:00 - 8:30 PM

 Etid Biblik

Jedi

 7:00 - 8:30 PM

 Sèvis lapriyè

 

 

 

Vandredi

 6:00 - 8:30 PM

 Repetisyon Grace Inspiration (Ekip dans pou louwe Bondye)

 8:30- 10:00 PM

 Repetisyon la Voix de la Foi (Gwoup Misik dam yo)

 

 

 

Samdi

 5:30 - 7:30 PM
7:30 - 9 :15 PM

Repetisyon CHEAG (Kèdòm Lagras la)

Repetisyon de Béraca (Koral Miks Legliz la)

lapriyè pote delivrans, konsolasyon ak lapè

 

Vini priye ak nou chak 8:00 A.M pou rive midi chak1er Samdi nan mwa a, epi chak 3e Vandredi chak de mwa a 9:00 p.m. pou rive minwuit. Pa bliye vini nan sèvis lapriyè Jedi swa yo non plis.

 

Rete kole! Se pou w se yon manm aktif! Ou bezwen fè w manm yon gwoup!

Koral Jèn yos (Zanj Syèl yo) genyen ladann timoun senk (5) an pou rive nan laj pou yo nan inivèsite. Li repete chak de dimanch a 3:30 P.M pou rive 5:30 P.M.

Asosyasyon (Jèn, òm, epi medam yo) reyini tou chak de mwa men a 5:30 P.M. pou rive 7:00 P.M.